การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการนิเทศแบบ PIDRE