กิจกรรมตลาดนัด 0,ร,มส เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาต่างๆ ยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขผลการเรียน