กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักที่มีต่อสถาบัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสถาบัน และเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อ กิจกรรมกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ตัวแทนครูและนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือกราบลาครู และถ่ายรูปร่วมกันบริเวณซุ่มถ่ายภาพที่จัดไว้ภายในโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/oiLU5ZGtCsPFprkX8