กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ – เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย อดทน และมีความเสียสละ