กิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร

วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม นำโดย นายสิทธิกร มณีเนตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์