ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายสิทธิกร มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางกิตติมา โพธิ์ราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางลฎาภา พงศ์แก้วดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจุไรรัตน์ ขุมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายวันชัย กมล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายตุลธร ศิริลือสาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร หยาดไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนราธิป บุ่นวันนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายประวิทย์ ทะเลิงรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวณัฐมน กุลจิตติธาดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์ลักขณ์ กิตตินพเกล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายศุภชัย บุญเสริม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธนภรณ์ พุทธลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายวุฒิชัย เกษร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพิมพ์อัปสร สีอวน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก ลีแสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา ประกอบมิตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวพรรณนิภา รสหอม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวุฒิ เลิศยะโส
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –