โรงเรียนดงพลองพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ตำบลดงพลอง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕๐ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อตามที่กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ ศธ ๘๐๖/๓๕๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๓๕ ให้เป็นโรงเรียนสตึกสาขาดงพลอง  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แบบสหศึกษา ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายบุญเหลือ  ทรงประโคน และ  นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์ได้มอบหมายให้นายวันชัย  โพธิ์เงิน  พร้อมด้วยนายสายัณห์   เมยไธสง   เป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ  ในเรื่องสถานที่ อาคารเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ  เสาธง โต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียน  ตลอดจนการรับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยประสานงานกับ  โรงเรียนสตึกซึ่งเป็นโรงเรียนแม่

          พื้นที่ของโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เป็นที่ดินที่สภาตำบลดงพลอง พร้อมกับประชาชนในพื้นที่มอบที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้กรมสามัญศึกษาตั้งโรงเรียนต่อไป    โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าอธิการสีลา  ฉน.ทโก ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมบาลี อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ในขณะนั้นพระครูพิทักษ์-วารี วรเขต เจ้าคณะอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (ปัจจุบัน)

          โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ประกาศเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙  ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๐  ได้แต่งตั้งนายวันชัย  โพธิ์เงิน เป็นผู้ดูแลโรงเรียนและเป็นผู้บริหารโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๘  หมู่ที่  ๒  ตำบลดงพลอง   อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่  ๒๕ไร่ ๒๗ ตารางวา  ผู้นำชุมชนในการสร้างโรงเรียนคือนายเชื้อ  ศรีเพชร  ประธานสภาตำบล   นายบัญญัติ    ชารัมย์     เลขานุการสภาตำบล นายดวน  ยอรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลดงพลองและตำบลหัวฝายนับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นเวลา ๒๓ ปี