ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายสิทธิกร มณีเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เต็มรูปแบบ โดย มีคณะกรรมการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ

นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม และนายทินกร อินโท่โล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ทางโรงเรียนดงพลองพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ