มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ ร.ต.บุญส่ง นิเวศสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววิภาวดี เปรี่ยมไพบูลย์ ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพสตึก มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น ตามที่โรงเรียนดงพลองพิทยาคมได้ทำจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก ในรายวิชาช่างไฟในอาคาร งานบริการจักรยานยนต์ และพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖