รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก และคณะเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
#ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/HHAYvA4HyAmkFsnF6