เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน และสร้างความตระหนักในการใช้องค์ความรู้ และผลการประเมิน PISA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป