โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญสร้างฐานพระ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 3400 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

 1. นางจันทร์เพ็ญ รวมรถ 200 บาท
 2. นางสมนึก บุทลี 200 บาท
 3. นางสาววิชชุดา สุจริตภักดี 200 บาท
 4. นางสาวสุวรรณนา จันทะนันท์ 200 บาท
 5. นายกบ จิมานัง 100 บาท
 6. คุณตาพนาน ถะเริงรัมย์ 100 บาท
 7. คุณยายมาลัย โยรัมย์ 100 บาท
 8. นางสำเนียง มณีรัตน์ 100 บาท
 9. นางบัวผัน ยีรัมย์ 100 บาท
 10. นางสาวสมี นามส่วง 100 บาท
 11. นางสาวสวง ตะสีรัมย์ 100 บาท
 12. นางสายทิพย์ โยรัมย์ 100 บาท
 13. นายสำรวย โยรัมย์ 100 บาท
 14. นางบุญเรือง ใหญ่รัมย์ 100 บาท
 15. นางภาษิกา จิมานัง 100 บาท
 16. คุณป้าเจียม เยรัมย์ 100 บาท
 17. นายรัตน์ แสนวันดี 100 บาท
 18. นางเรไร คำภาคง 100 บาท
 19. นางขอด เลิศยะโส 100 บาท
 20. นายคูณ โจนรัมย์ 100 บาท
 21. นายไกรลาศ เขียวรัมย์ 100 บาท
 22. นายประเวช เลิศยะโส 100 บาท
 23. นางสุพิน เครือวัล 100 บาท
 24. นางแต๋ว ทองย้อย 100 บาท
 25. นางลำพันธ์ เดชารัมย์ 100 บาท
 26. นางใส โยรัมย์ 100 บาท
 27. นางสุรินทร์ อ่อนสลวย 100 บาท
 28. นายชื่น ยารัมย์ 100 บาท
 29. นายทวี ศรีคำ 100 บาท
 30. นางมาลี ปันรัมย์ 100 บาท